JODANOVIĆ PROTIV “ADVOKATURE” RAMIĆ&FINDRIK Strašno, ministri zalutali u “minsko polje” pravne nauke!

Ovo  je izlaganje predsjednice Nezavisnog odbora  za izbor policijskog komesara USK na sjednici ovog Odbora u prisustvu novinara 6.jula 2018.godine. Vrijedi ga  pročitati.

Kada je riječ  o općim i posebnim uvjetima javnog konkursa Nezavisni odbor (NO) zadržava pravo  da traži pojašnjenja od strane nadležnih organa pa čak da traži dostavljanje odgovarajućih akata  kao dokaza tako  da je sasvim jasno  da je ovakva konstatacija  uvaženog ministra pravosuđa apsolutno neutemeljena.

Moram vas uputiti na javni konkurs za izbor policijskog komesara Kantona Sarajevo (KS). U KS  je NO istu ovakvu mogućnost predvidio u javnom konkursu.Naravno, u vezi toga nije bilo nikakvih problema.

/ Ministar Findrik tvrdio je kako NO nije smio tražiti nikakvu dodatnu dokumentaciju od kandidata nakon što zatvoren javni konkurs, nap.nov./

Želim istaknuti da nije postojala obaveza poslodavaca Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova USK da nam dostave, da nam oni sračunaju da li kandidat ispunjava uslove  za penzioniranje u toku mandata.

Znači, takva obaveza nije postojala.

Odgovori  koje smo  dobili bili su primjer  dobre prakse, ustaljene prakse samih organa  ili njihove dobre volje.

U skladu sa tim želim reći da su ministri  u svojim izlaganjima rekli, pazite, da kandidati ne ispunjavaju  uslove konkursa iz razloga što nisu dostavili potvrdu o službenim evidencijama, odnosno potvrdu o neispunjavanju uslova za penzioniranje u toku mandata.

Pazite, postoje uvjerenja u službenim evidencijama koje vode nadležni organi.

Takva forma uvjerenja na kojima insistiraju ministri je apsolutno nepostojeća.

U tom smislu bih vas uputila na član 169 Zakona o upravnom postupku FBiH.

Da bismo pojednostavili stvari, evo, to bi isto bilo  da je jedan od uvjeta konkursa  da je kandidat stariji od 18 godina.

E, po tumačenjima uvaženih ministara, mi bismo trebali  utvrditi da nijedan od kandidata ne ispunjava ovaj uvjet jer nisu donijeli potvrdu u kojoj to stoji.

Zašto?

Zato što u izvodu iz matične knjige stoji samo kad je kandidat rođen, ali ne  i da je stariji od 18 godina.

Tako smo od MUP ZDK dobili decidan odgovor ,a to je dokaz za ono što tvrdimo, da nisu ovlašteni da izdaju uvjerenja o eventualnom budućem prestanku radnog odnosa kandidata  za koga smo tražili takve informacije i da je za takvo što nadležan Federalni zavod PIO/MIO.

Pazite, kandidati su već prilikom prijave dostavili uvjerenja  iz službenih evidencija  i podatke odnosno uvjerenja iz Federalnog zavoda PIO/MIO, što znači da je apsolutno bespredmetno tvrditi da  su trebali dostaviti nekakva nepostojeća uvjerenja.

Iz priloženih akata i uvjerenja kandidata mogli  smo prostom matematičkom računicom utvrditi  da li kandidati ispunjavaju uslove za penzioniranje.

Postavlja se pitanje kojom se matematičkom operacijom služio ministar unutrašnjih poslova prilikom računanja da li kandidati ispunjavaju uslove za penzioniranje, obzirom da smo gledali iste papire?

Kandidati su  već bili dostavili pomenuta uvjerenja poslodavaca  i uvjerenja iz PIO/MIO i mi smo originalnu dokumentaciju proslijedili ministru unutrašnjih  poslova.

Ministar unutrašnjih poslova je aktom od 12.06.2018.godine upućenom NO konstatirao da se iz evidencija  Kadrovske službe Uprave policije  Ministarstva unutrašnjih poslova USK sačinjavaju službeni spiskovi policijskih službenika  po osnovu člana 122, tačka C Zakona o policijskim službenicima USK koji ispunjavaju uvjete za penzioniranje, odnosno imaju navršenih  65 godina života ili zakonom predviđenih 40 godina penzijskog staža.

Zašto ovo govorim?

Zato što u uslovima javnog konkursa za izbor policijskog komesara USK od kandidata uopće nije traženo ovo što ministar  pominje u svom aktu od 12.06!?

Zato je apsolutno bespredmetno da nas ministar (Ramić) upućuje na nekakve spiskove policijskih službenika koji nisu traženi u uslovima pomenutog javnog konkursa.

Ministar unutrašnjih poslova  aktom od 04.06.2018.godine, pazite sad, na upit NO da li kandidat Mujo Koričić ispunjava uslove za penzioniranje u toku mandata, proglašava  se nenadležnim i upućuje nas na Upravu policije MUP USK.

Stoga  sad postavljamo pitanje :kako se ministar proglasio nenadležnim, a sada, odjednom, proglasio se nadležnim?

I kako to da  ministar sada dovodi u pitanje vjerodostojnost akta  Odsjeka za pravne i kadrovske poslove Uprave policije MUP USK?

Šta da vam  kažem, postoji  više tačaka optužnice protiv članova NO.

Što se tiče akta od 12.06. 2018. jedna od tačaka, kako ministar kaže, Informacije,ali ja bih mogla reći akta koji ima dosta elemenata krivične prijave , da smo trebali prijavu  na javni konkurs kandidata  Esnafa Buze koja je bila nepotpisana trebali odbaciti kao neurednu.

Stim u vezi želim reći slijedeće, a molim vas da pogledate  javni konkurs.

U preambuli konkursa možete vidjeti da se pozivamo na član 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH. U članu 8, tačka E pomenutog Zakona stoji da u konkursu mora postojati jasna uputa o obrascu prijave, ako se za raspisani položaj traži takav obrazac.

Kakve  li slučajnosti!

Kako u konkursu nije tražen nikakav obrazac prijave, to znači da kandidat nije morao čak ni da ima prijavu, znači ni da je ispuni, a samim tim nije ni morao da je potpiše.

Osim toga, sama prijava ima karakter propratnog akta.

Da postoji potrbeba potpisivanja prijave  na konkurs to bi moralo biti regulirano pravilnikom o javnom konkursu, da bi ta prijava, ukoliko bi bila nepotpisana, bila tretirana kao neuredna.

Tretiranje prijave  kandidata Esnafa Buze kao neuredna  od strane uvaženog ministra unutrašnjih poslova psolutno je neutemeljena   i neosnovana.

Dana 7.6.2018. NO  je pristupio je ocjenjivanju kandidata ,a slijedećeg dana mi smo naš obrazložen prijedlog sa rang listom kandidata poslali na Vladu USK preko uvaženog ministra unutrašnjih poslova.

Dešava  se sljedeće.

Aktom 25.06.2018. na  moj, odnosno upit NO  da li je ministar unutrašnjih poslova USK poslao obrazložen prijedlog NO  na Vladu USK dobili smo slijedeći odgovor.

-U vezi vašeg akta obavještavamo vas da je Ministarstvo unutrašnjih poslova USK u zakonom utvrđenom roku, odnosno 18.06. 2018. dostavilo Informaciju Vladi USK, odnosno obrazloženje Ministarstva vezano za dostavljeni materijal NO.

Ministar unutrašnjih poslova bio je dužan  da dostavi Obrazloženi prijedlog NO  sa imenima kandidata Vladi USK.

Obzirom da je ministar pravosuđa pozvao NO  da uputi  svoj prijedlog, u smislu, eto, kad nismo mi, de'te vi, imam reći slijedeće:

Kako to da mi sada uputimo naš prijedlog Vladi USK za koji smo vjerovali da je upućen Vladi USK posredstvom ministra unutrašnjih poslova USK,a kada  smo saznali to što smo saznali, a vjerovali smo da se radi  nezgrapnoj formulaciji i da nije vjerodostojno prenesena!?

Postavlja se pitanje kako nas to sad poziva ministar pravosuđa da uputimo prijedlog NO kada u Zaključku Vlade stoji da se dokumentacija  kandidata zajedno sa našim prijedogom uputi Tužilaštvu!?

Bi li bilo apsurdno  da mi, prije nego što, da tako kažem, dočekamo odgovore iz nadležnih instituicija , upućujemo na Vladu USK naš prijedlog?!

Mi smo   u skladu sa članom 44 Zakona o unutrašnjim poslovima USK bili dužni, da ukoliko ministar unutrašnjih poslova nije proslijedio Vladi USK naš prijedlog, mi smo, istina, mogli  to učiniti, ali sa dokumentacijom koja je priložena uz naš prijedlog.

Kako  da mi  sada podnosimo prijedlog bez  dokumentacije koja je sada, ne znam, kod ministra unutrašnjih poslova, ministra pravosuđa, Vlade, Tužilaštva, ne znam…to bi bilo protivno članu 44 pomenutog Zakona.

Mi sada znamo  da je ministar unutrašnjih poslova USK Vladi USK dostavio neku informaciju, obrazložio neki materijal i oni su pobrojali, odnosno ministar unutrašnjih poslova USK i famozni obrađivač akta (Bekira Arapović, prim.nov.) naveli dokumentaciju koju su proslijedili.

Evo, ja vas  sad pitam ( pitanje upućeno novinarima, prim.nov.) da li vi  iz ovoga možete imati  i kakvu informaciju o ovo famoznoj informaciji.

Mi je nismo imali.

Mi smo samo saznali da je dokumentacija poslana i da je neka informacija dostavljena.

Dešava se slijedeće.

Ministar unutrašnjih poslova  sjetio se da nas obavijesti o slanju  informacije koja je uručena Vladi USK.

Pretpostavljam  da se sjetio kako bi trebao da nas upozna sa informacijom u kojoj nam stavlja na teret krivična djela.

Ovaj ministrov akt  došao nam je dan prije sjednice Vlade USK a o kvalifkaciji zloupotrebe položaja koji nam je stavio na teret u pomenutoj informaciji ministar unutrašnjih poslova trebao se konsultirati  možda sa ministrom pravosuđa ili Krivičnim zakonom FBiH.

Kompletan naš  rad pratili su predstavnici međunarodne zajednice (OHR, Američka ambasada, prim.nov.) sve naše sjednice bile su javne, pozvani su novinari, sve je bilo otvoreno i transparentno.

Postavlja se pitanje kako se  to zloupotrebljava položaj u ovakvim, potpuno transparentnim okolnostima i uključenim kamerama.