KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA ZZO USK Dr. Almin Handanagić sprečava primjenu usklađene kantonalne esencijalne liste lijekova koja je objavljena u Službenom glasniku USK 5. jula 2018.

Nije to  naš “izvorni” zadatak i misija , ali , narodskim rječnikom, “došlo se do zadnje uzengije-ili jahati ili sjahati”.

Portal normala.ba ovim putem  upućuje prijavu Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona (USK) protiv direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) USK Almina Handanagića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo  zloupotrebe položaja ili ovlasti iz člana  383,stav 1 Krivičnog zakona FBiH na način da je usklađenu esencijalnu listu lijekova USK koju je  prihvatila  Vlada USK  koja je objavljena  u Službenom glasniku USK 22/18  od 5. jula  i stupila u pravno dejstvo 13.jula 2018. godine odbio pustiti  u  službenu primjenu u zdravstvenom sistemu USK  i omogućiti građanima USK neometano snabdijevanje lijekovima  sa  ove liste.

Na ovaj način prijavljeni Handanagić onemogućio je građanima širok izbor  boljih  lijekova sa usklađene esencijalne liste lijekova i na taj način favorizirao  i favorizira i dalje  određene farmaceutske kuće sa dosadašnje  neusklađene i kvantititativno   mnogo uže i  kvalitativno slabije  liste , kojima na taj način omogućava nezakonitu  dobit.

Kantonalna esencijalna lista lijekova nije usklađivana  sa federalnom listom lijekova od 2013. godine (mandat ministra Amira Murića) i za to  vrijeme , dakle pet godina,  određenim farmaceutskim lobijima  su namicana značajna sredstva, jer se  godišnje za lijekove preko ZZO USK, čiji je direktor posljednje četiri godine prijavljeni Handanagić potroši  više od 15 miliona KM. Ovaj podatak  lako je provjerljiv u finansijskim knjigama ZZO USK  .

Podsjećamo  da je donošenje  usklađene esencijalne liste  od 2013. prolazilo kroz  razne opstrukcionističke faze , vjerovatno povezane sa koruptivnim djelovanjima .

U mandatu premijera USK Huseina Rošića koji se  vremenski  poklapa sa mandatom direktora  ZZO USK Almina Handanagića tri puta  su  dva ministra zdravstva (jednom bivši Dženis Šabulić i  dva puta aktuelni Hazim Kapić)    pokušavali  da , što je zakonska obaveza, usklade kantonalnu listu   lijekova sa federalnim Pravilnikom.

U ovoj prijavi pozivamo se i na javne  izjave na društvenim mrežama  dr. Rifeta Čauševića predsjednika  komisije  za  usklađivanje kantonalne  liste  lijekova sa federalnom koji je eskplicitno  pozvao Tužilaštvo da provjeri njegove navode.

Dr. Čaušević  je, naime,  objavio  da je na  sjednici Vlade USK od 19.01.2018. godine  odlučeno ” zajedno sa grupom oko Handanagića i Rošića da ponište esencijalnu listu lijekova koju je usaglasila komisija Ministarstva zdravstva sa federalnom listom, iako lista uopće nije bila na dnevnom redu sjednice!”

Ovdje  se radi  o  prvom pokušaju usklađivanja kantonalne esencijalne liste lijekova sa federalnom u  mandatu ministra zdravstva  Hazima Kapića i lako provjerljivoj činjenici  da je Vlada USK i tada usvojila pomenutu usklađenu listu i objavila  je u Službenom glasniku USK, a  da  prijavljeni  direktor ZZO USK odbio  tada  da je  pusti u primjenu. 

Prema našim informacijama  prijavljeni direktor  je usmeno  zabranio zaposlenicima  ZZO USK koji su zaduženi  za taj dio posla da  pomenutu listu puste u praktičnu primjenu, jer je, očito, imao informaciju  da će Vlada USK u pripremljenoj opstrukcionističkoj igri  listu lijekova objavljenu  u Službenom glasniku USK  proglasiti  sumnjivom , nezakonito je poništiti, što se i dogodilo.

Tada je  na Vladi USK, da bi se stvorila klima  ozbiljnosti  navodne afere sa esencijalnom listom koju je prouzrokovala komisija Ministarstva zdravstva USK  lažno je zaprijećeno   kako će  se  sa  navodnom aferom upoznati  Tužilaštvo  USK.

Potom je  druga  komisija koju je imenovao ministar zdravstva  Kapić ponovo pregledala svu dokumentaciju koja je pristigla na javni poziv prošle godine i sačinila NOVI  prijedlog uskladjene esencijalne liste.

Taj novi  prijedlog   nimalo se ne razlikuje od liste koja je zbog navodnih proceduralnih propusta prethodne komisije , a radilo se o namjerno istrgnutim listovima  od strane službenih lica Vlade USK nezakonito poništena.

Ova činjenica lako je provjerljiva.

U ovom trenutku  imamo slijedeću situaciju:

Nakon usvajanja na Vladi USK i objave  usklađene  kantonalne esencijalne liste lijekova  u Službenom glasniku USK broj 22/18 od 5. jula 2018. godine, prijavljeni direktor Almin Handanagić, prema našim saznjanjima vrši  daljnju opstrukciju  primjene  usklađene kantonalne esencijalne liste lijekova.

Kao odgovorno lice sprečava  ostale  službenike  zadužene  za  ovaj dio posla  da  završe  proceduru pripreme  ove liste  da preko ovlaštene informatičke  kuće (Medit)  puste  u zdravstveni sistem USK ovu listu.

Na ovaj način krade  se vrijeme  u interesu  onih farmaceutskih lobija  koji su proteklih pet godina koliko lista  nije usklađivana  bili povlašteni i favorizirani na taj način da   se  na takvim  suženim redukcionističkim listama nalazilo čak 80 posto lijekova  svega  tri  tzv. domaće  farmaceutske kompanije, dok je ostalim farmaceutskim kućama koji  su  imali  registrirane lijekove u BiH i imali apsolutno pravo da budu na ovoj listi, to onemogućavalo proteklih pet godina.

Navode  iz naše prijave kao i motive  ovakvog, po našem mišljenju, nezakonitog postupanja prijavljenog  direktora  ZZO USK treba  da  provjeri  Tužilaštvo USK i u skladu sa  saznanjima donese  odgovarajuću tužilačku odluku.