PRVI OBJAVLJUJEMO Krajiški prosvjetari u 2017. i 2018. rasipnički i nezakonito trošli budžetske pare, sada se “začešljali” za štrajk kojim traže “ono što im pripada”!?

Prosvjetni radnici u Krajini  najavili su štrajk  od 21. do 28. januara.

Traže izjednačavanje  osnovice  plate sa ostalim kantonalnim budžetskim korisnicima.

Oni  su  uvijek raspoloženi za štrajk  zbog zaštite svojih prava, a  ne vole baš  kritike za nerad, javašluk, nezakonitosti i druge sumnjive radnje kojima su skloni, kao uostalom, svi ljudi kad im se pruži takva šansa.

Sindikat je  tu  da bi im kroz  različite forme pritisaka  poboljšao plaće, naknade i radne uslove, brine o njihovim pravima,  za obaveze  je zadužen poslodavac, a za kršenje zakona  država. 

Krajiškim učiteljima, nastavnicima i profesorima nadležno resorno Ministarstvo u mandatu  bivšeg  ministra Muhameda Ramića  (SBB),nedoraslog ovom zadatku,  svojim  neradom i blagonaklonošču  omogućilo je da  se  tokom 2017. i 2018. godine raspojasaju i bezočno  troške  budžetske pare.

No, kao da se ništa  nije dogodilo, spremni  su  da štrajkom traže “hljeba preko pogače”.

Odnosno “ono što im pripada”.

Tačnije, uzurpacija budžetskih sredstava je jedno, a njihova prava iz kolektivnog ugovora su  drugo.

Portal normala.ba  objavljuje ekskluzivno   šta je sve  tokom brojnih kontrola  u 2017. i 2018. godini  u ustanovama osnovnog i srednjeg  obrazovanja USK otkrila  budžetska inspekcija Ministarstva  finansija USK.

Slikovito rečeno,  radi se o festivalu rasipništva i raskalašnog  krčmljenja budžeta. 

Onog istog iz koga  traže da im se sada  isplaćuju  veće  plaće.

 

U periodu  od 1.februara do 31.decembra 2017.godine izvršen je vanredni budžetski nadzor u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i 9  vanrednih nadzora  u ustanovama  osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Utvrđeni su veliki propusti i nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava proizašli iz loših kontrola od strane resornog ministarstva.

Budžetski inspektor je u utvrđenim slučajevima nezakonitog i nenamjenskog trošenja sredstava  budžeta  poduzeo mjere hitnog obustavljanja  trošenja sredstava budžeta u cilju sprečavanja nastanka većih  štetnih posljedica. 

Budžetskim nadzorom  u resornom Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK utvrđeno je:

 • broj izvršilaca u ustanovama osnovnog obrazovanja nije usaglašen sa odobrenim budžetom za 2017.godinu

 • utvrđeno je da resorno ministarstvo godinama nije usaglasilo broj uposlenika u obrazovnim ustanovama sa stvarnim potrebama.Ono je bilo dužno  da na osnovu godišnjeg programa rada škola i pedagoških standarda utvrdi  potreban broj izvršilaca u ustanovama osnovnog obrazovanja, a kako to nije učinjeno, škole su neispravno  dodatno zapošljavale nova lica
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK nije postupilo u skladu sa članom 86. Zakona o budžetima u FBiH i članom 58. stav 1 Zakona o izvršenju budžeta USK i donijelo Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima  i utvrdilo sistem internog nadzora MInistarstva i korisnika koji spadaju u njegovu nadležnost 

 • Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta USK je u novembru 2017.godine donijelo pomenuti Pravilnik,  a budžetskim nadzorom u2018.godini utvrđeno je da se on ne primjenjuje
 • Zapošljavanje u obrazovnim ustanovama vršilo se bez saglasnosti resornog ministarstva. Ovom ministarstvu je naloženo  da donese obavezujuće instrukcije svim javnim ustanovama osnovnog obrazovanja da broj odjeljenja u školskoj 2017/2018.godini formiraju sa optimalnim brojem učenika uz obavezno obrazloženje za eventualna formiranja odjeljenja ispod propisanog minimuma, samo  uz saglasnost Ministarstva 

Budžetskim nadzorom kod obrazovnih ustanova utvrđeno je slijedeće:

 • obrazovne ustanove nisu se pridržavale Zakona o izvršavanju budžeta USK, Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uputstva o blagajničkom poslovanju, Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH
 • nisu  vodile evidencije prisustva na poslu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažiranim na radu

 • nisu se pridržavale člana 86.Zakona o budžetima FBiH i člana 58. stav 1 Zakona o izvršavanju budžeta USK
 • nisu  projekcije broja  izvršilaca uskladile sa Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje 
 • nisu se pridržavale Zakona o javnim nabavkama, Plan javnih nabavki  nije bio usklađen sa odobrenim budžetom

 • korištenje privatnih vozila nije bilo  usklađeno sa  Uredbom o naknadama troškova za službena vozila USK
 • bez adekvatne dokumentacije vršeno je utvrđivanje prava radnicima na naknadu za prevoz na posao i sa posla, naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti i liste teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda  na osnovu kojih se ostvaruje naknada

 • obrazovne ustanove su upošljavale asistente u nastavi bez prethodne saglasnosti Ministarstva i planiranog broja izvršilaca budžetom za 2017.godinu
 • nisu poduzele mjeru za naplatu potraživanja kako nalažu Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i trezor pa je  došlo do zastare potraživanja

 • nisu se pridržavale Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
 • nisu se pridržavale člana 76. Zakona o budžetima FBiH, a radi se o “priznavanju prihoda i primitaka , te rashoda i izdataka zasniva se na modificiranom računovodstvenom principu nastanka događaja”
 • priznavale su i vršile isplate naknada za topli obrok i prevoz zaposlenicima koji su bili službeno odsutni kao pratnja učenicima  na ekskurziji 

 • donosile nezakonita rješenja za odsustva sa posla;jedna ustanova je donijela rješenje o stručnom usavršavanju domara u Njemačkoj

 • nisu se pridržavale zakonskih procedura putem javnog poziva  za iznajmljivanje prostora, te planiranja vlastitog prihoda i provođenja svih propisanih knjiženja u skladu sa Računovodstvenim politikama  za kantonalne budžetske korisnike i trezor 
 • nisu provodile popis imovine, obaveza i potraživanja u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH, članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,Pravilnikom o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza, Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa imovine, obavezai potraživanja  za 2017.godinu

U toku  2018.godine budžetska inspekcija je u 9 izvršenih nadzora u obrazovnim ustanovama utvrđene su nepravilnosti  i propusti kao i u 2017.godini

 • pojedine ustanove srednjeg obrazovanja u prijavi mjesečnih podataka za obračun plaća u 2016., 2017., i 2018.godini iskazale su punu normu knjigovođe iz budžeta, tj. nisu se pridržavale Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje kojima se”školi  za poslove knjigovođe priznaje 0,10 izvršilaca”  za navedene poslove
 • ustanove srednjeg obrazovanja koje se bave obrazovanjem odraslih obračun i isplate naknada za poslove voditelja obrazovanja odraslih u 2016., 2017.i 2018.godini vršile su iz budžetskih sredstava što nije u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje 

 • bruto iznosi za plate,topli obrok i regres voditeljima obrazovanja odraslih isplaćivani su nezakonito iz sredstava budžeta na godišnjem nivou i do 26.000 KM

 • obazovne ustanove nisu uspostavile kontrolu potrošnje goriva za službena vozila, nisu se vodile evidencije u PN4 obrascu čime bi se osigurala adekvatna kontrola utroška goriva i korištenja službenih vozila
 • korištenje vlastitog vozila u službene svrhe nije usklađeno sa Uredbom i naknadama troškova za službena vozila USK

 • provedeni su postupci i zaključeni ugovori za nabavku i isporuku goriva za vlastita vozila zaposlenika , za nabavljeno gorivosu fakturirani iznosi unijeti u glavnu knjigu trezora i za iste je izvršeno plaćanje bez prethodnih kontrola
 • utvrđena je neusaglašenost blagajne u glavnoj i pomoćnoj  knjizi,neusaglašenost  blagajničkog poslovanja sa članom 22. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH
 • utvrđeno je donošenje nezakonitih odluka školskih odbora kojima se bez naknade odobrava korištenje imovine škole, školskog zemljišta i ustupanja prostorija škole za korištenje zaposlenicima i udruženjima
 • utvrđeno je da se rješenja o pravu i visini naknada troškova prevoza na posao i sa posla nisu donosila na osnovu obavezne unaprijed dostavljene dokumentacije uposlenika utvrđene Zaključkom Vlade USK od 24.marta 2011. godine i aktom Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta USK od 21.januara 2016.godine a za ista su se  vršile isplate
 • utvrđeno je da putem javnog poziva nije omogućeno pravo na nadmetanje svim pravnim i fizičkim licima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje navedene djelatnosti u javnom pozivu kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o konkurentnosti i budžetski princip transparentnosti
 • ustanove za obrazovanje su nabavljale i dostavljale na plaćanje obaveze za gorivo u službena i vlastita vozila zaposlenika u 2017. i 2018.godini bez dokaza kojim bi se potvrdilo korištenje goriva isključivo u službene svrhe 

 • obrazovne ustanove su tokom 2017.i 2018.godine neosnovano stvarale obaveze i dostavljale ih na plaćanje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK i te takve obaveze su plaćane bez ikakvih kontrola u obrazovnim ustanovama i resornom Ministarstvu.