NAKON FTV”MREŽE” Premijer Fadil Novalić počinio je krivično djelo, obmanuo Parlament FBiH skrivanjem finansijskih podataka o “Agrokomercu” prilikom donošenja Izmjena Zakona o finansijskoj konsolidaciji 2018.godine!?

Prilog “Mreže” FTV  o najavljenom stečaju nad imovinom “Agrokomerca” i  naporima Vlade FBiH i uprave ove državne kompanije “na koljenima” da  izbjegnu stečaj i pored  “palete”  sagovornika obiju strana  koji su suprotstavljali  stavove nudeći razne argumente i “argumente” napravio  je još veću  zabunu i konfuziju  u glavama  kod neinformiranih gledalaca ali i poznavalaca problematike navodnog  spašavanja  “Agrokomerca” od strane  Vlade FBiH i uprava  ovog preduzeća potpuno  sumnjivim radnjama  sa primjenom Zakona o finansijskoj konsolidaciji FBiH na ovu  firmu i još  više kompromitirajućom Uredbom o finansijskoj konsolidaciji  privrednih društava iz 2017. godine. Sve je začinjeno (od strane Vlade FBiH) kontraverznim načinom   pripreme Izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji 2018. godine koji je usvojen a da su parlamentarci ostali uskraćeni  za bitna saznanja.

Naredne  činjenice  koje su itekako nedostajale pomenutom prilogu su neoborive i nepotkupljive.

  • Vlada FBiH Fadila Novalića donijela  je Uredbu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava broj 74 od 29. septembra 2017.godine protivno odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji FBiH, jer nisu postupili u skladu sa članom 8 Zakona o finansijskoj konsolidaciji , jer je imala  saznanja da  se konsolidacija u “Agrokomercu” uopće nije ni provodila do tada, te da “Agrokomerc”  nije uopće bio u stanju da izmiruju svoje obaveze ne samo u roku od 60 dana kako stoji  u pomenutom članu, nego je stvarao nova zaduženja
  • Novalićeva vlada je obmanula Parlament FBiH jer je znala da se u momentu kada se tražilo  od Zastupničkog doma donošenje Uredbe o finansijskoj konsolidaciji  privrednih društava da je u tom momentu vođen predstečajni postupak nad imovinom “Agrokomerca” ,a nije o tome obavijestila parlamentarce
  • Novalićeva vlada je takođe  sakrila od federalnih poslanika  da kompanija “Agrokomerc” uopće nije ni provodila program finansijske konsolidacije od 2014-2017. koliko  dugo je bio na snazi  ovaj Zakon , te da uopće nije napravila i potpisala  sporazum sa svim povjeriocima, što je bilo sine qua non ovog nikad provedenog programa
  • Novalićeva vlada  je sakrila od parlamentaraca  da  se u vrijeme dok je  u Agrokomercu vođen predstečajni , u državnom preduzeću “Hidrogradnja” je vođen stečajni  postupak iako je na snazi bio pomenuti Zakon o finansijskoj konsolidaciji koji je primijenjen i na poslovanje “Hidrogradnje”!?
  • Kako  je moguće  da se stečaj vodi u “Hidrogradnji”  koja je u navodnoj konsolidaciji i da to  potvrde  nadležni sudovi,a  u slučaju “Agrokomerca”  se to osporava ?
  • Dakle, Novalićeva vlada je znala da se pomenute dvije kompanije “u konsolidaciji”  ne izmiruju svoje obaveze nego se dodatno zadužuju pa je  na taj način protivzakonito posredovala,odnosno propuštala dužnost nadzora i nesavjesno  postupala
  • U Vladi FBiH  su znali  još 2016. godine da su ih dva povjerioca obavijestila da “Agrokomerc” nije  sa njima potpisao sporazum o namirenju duga  što je bila obaveza po Zakonu i Programu o finansijskoj konsolidaciji i morali su donijeti odluku  o stavljanju van snage Odluke o finansijskoj konsolidaciji “Agrokomerca”; i ove činjenice su sakrivene kako od parlamentaraca, tako i od  javnosti

Interesantno je da je u  pomenutom  prilogu, moguće slučajno,  ali  pitanje da li je tako,  objavljena “činjenica” da  je stečaj tražen  zbog 36.000 KM duga, iako  je   iz dokumentacije vidljivo  da je  stečaj tražen zbog  namirenja potraživanja od 1,3 miliona KM

Jasno  je da je Novalićeva vlada pokušala sakriti svoje nezakonite radnje  tako što je nastojala  da ih “legalizira” predlaganjem Parlamentu FBiH Izmjene Zakona o  konsolidaciji privrednih društava FBiH  koji je i donešen, odnosno objavljen u “Službenim novinama FBiH” broj 36 od 11. maja 2018. godine ,a  sakrivajući istovremeno da se nad  imovinom  “Hidrogradnje” vodi uredan stečajni postupak (potvrđen na višem sudu!!?),a nad imovinom “Agrokomerca” predstečajni  postupak.

Još je bezobzirnija činjenica  da je neupućenim parlamentarcima sugerirano  da se u Izmjenu Zakona unese stav da se tokom finansijske konsolidacije ne mogu voditi stečajni postupci što je pravni nonsens prvog reda.

Ispalo  je  da se  po ovoj Izmjeni zakona u koju je unesen i pomenuti itekako sumnjivi stav  o “zabrani” stečaja,  kako bi se po svaku  cijenu osporio već započeti predstečajni postupak u skladu sa Zakonom o stečaju FBiH,stavke izmijenjenog Zakona o finansijskoj konsolidaciji od 11.maja 2018. godine  retroaktivno  primjenjuju, što je pravni skandal i  očito kršenje važećih zakona.

U prilogu FTV “Mreža” se na kraju skoro ultimativno sugeriše  Općinskom sudu šta treba da radi, kao da u njemu  rade pravnički žutokljunci.

Načelo zakonitosti je međunarodni pravni standard koji je inkorporiran i u Ustav FBiH.

Trebalo bi da važi i za Fadila Novalića  i njegove ” intimuse”,a ne samo  za  obične povjerioce koji   skoro 15 godina , čini se, uzaludno čekaju  da se naplate, dok upravo Država  svojim bahatim odnosom i “premoštavanjima”  otvara i dalje prostor za bezočnu pljačku  imovine “Agrokomerca” .

Suštinski, “Agrokomerc”  je  potonuo u rukama silnih federalnih vlada, njihovih ministara i brojnih direktora ove kompanije i uprava koje su na sumnjiv način u bescijenje  raskućili  ogromnu imovinu ove nekada velike kompanije.

Priča o navodnim opasnostima od stečaja, samo je  floskula iskusnih varalica u  mafijaškim poslovima  daljnje rasprodaje preostale imovine “Agrokomerca”.

Jer, ima se još šta “ukrasti”.