ZAKLJUČCI  OPERATIVNE GRUPE  Rok  za izmještanje migranata iz “BIre” i “Mirala” 30 dana, 10 dana  za određivanje  novih lokacija van urbanog područja

 

Operativna  grupa  za  koordiniranje aktivnosti nadzora nad migrantskom krizom na području USK koja je zasjedala  danas  po  zahtjevu  premijera  USK  Mustafe Ružnića donijela je  slijedeće  zaključke:

– Kapacitet za prihvat migranata u privremenim prihvatnim centrima na području USK ostaje 3200 migranata i to: 700 osoba  u centru “Miral”,Velika Kladuša,  420 osoba  u centru “Sedra”,Cazin,  580 osoba u  centru “Borići”, Bihać i 1500 osoba u centru “Bira” , Bihać, s tim što  se u centre “Sedra” i “Borići” smještaju porodice sa djecom i djeca bez pratnje. Operativna grupa ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u posjećenim prihvatnim centrima  ne može povećavati iznad utvrđenih 3200 osoba u ova četiri privremena centra.
– Ad hoc formirani privremeni centri “Bira” i “Miral” moraju biti zatvoreni u roku od 30 dana.Operativna grupa podržava odluku Gradskog vijeća Bihać kojom se od gradonačelnika traži da u saradnji sa Službom za imovinsko-pravne odnose hitno ponudi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenog područja grada Bihaća Od Općinskog vijeća Velika Kladuša traži  se da donese identičnu odluku te ponudi alternativnu lokaciju van naseljenog područja na kojoj bi privremeni migracioni centar formiralo Ministarstvo sigurnosti  u čijoj je isključivoj nadležnosti  oblast migracija,a u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama, te Konvenciji UN-a statusu migranata i izbjeglica. Rok za donošenje odluke  lokacijama je 10 dana.
-Tražimo od MInistarstva sigurnosti BiH  koje je nadležno da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u BiH, da zahtijeva od  policijskih agencija svih nivoa  vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu područja Unsko-sanskog kantona , te kontrolišu priliv migranata na ovo područje kako  bi sigurnosna i zdravstveno-epidemiološka situacija ostala  po kontrolom. 

– Od Službe za poslove sa strancima, koja je nosilac u rješavanju problematike imigracija, se zahtijeva da budu prisutni, na poziv MUP-a USK, da preuzmu ilegalne migrante zatečene na području USK, a za koje ne postoji smještaj u utvrđenim kapacitetima. U suprotnom Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona bit će prisiljena podnijeti krivične prijave zbog nesavjesnog rada u službi.

– Operativna grupa upozorava da je, prema procjenama, na prostoru Unsko – sanskog kantona ima 164.996.823 m2 prostora za koji se sumnja da je kontaminiran minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima, te se javno ograđuje od odgovornosti za sigurnost ilegalnih migranata koji, u minama kontaminiranim područjima, pokušavaju preći granični pojas.


– Građane Unsko-sanskog kantona se upozorava da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima.Kantonalna inspekcija će pojačano nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima a od gradskih/općinskih službi se traži kontrola rješenja izdatih za pružanje usluga smještaja u posljednjih šest mjeseci.