NEOČEKIVANI  »MIGRANTSKI« PROBLEM Vijeće ministara BiH objavilo  odluku o preuzimanju nadzora nad migrantskim centrima u USK, ali kako je provesti zbog niza problema

Nakon višemjesečnih pokušaja izvršne vlasti Unsko-sanskog (USK) kantona da  Ministarstvo  sigurnosti i Služba za poslove sa strancima BiH preuzmu nadzor nad  privremenim prihvatnim migrantskim centrima »Borići« i »Bira« u Bihaću  , »MIral« u Velikoj Kladuši  i  »Sedra« u Cazinu gdje boravi  3200 zvanično prijavljenih migranata, Vijeće ministara BiH  donijelo je 11.marta ove godine Odluku  određivanju privremenih prihvatnih centara  za smještaj migranata koja je  objavljena 12.aprila  u »Službenom glasniku BiH« 28/19.

U međuvremenu, kao što  je poznato, zbog   ogromnog  svakodnevnog priliva nelegalih migranata i narušene  sigurnosne  situacije , te pritiska  javnosti  u Krajini i  zaključaka Gradskog vijeća  (GV)  Bihać i  Općinskog vijeća (OV) Velika Kladuša Operativna grupa za  koordinaciju  aktivnosti  i nadzor  nad  migrantskom krizom USK i Vlada USK svojim zaključkom od 10.aprila zatražila od Vijeća ministara BiH  i nadležnih državnih insititucija da u roku od 30  dana pronađu  nove lokacije  za smještaj migranata  van urbanih područja  u USK pod prijetnjom da će nakon tog roka  pristupiti u skladu sa svojim ovlastima  rasformiravanju privremenih prihvatnih centara »Bira«i »Miral«.

Očigledno  je  da  je  ovakav  zaključak krajiške izvršne vlasti natjeralo Vijeće ministara BiH  da  svega dva dana kasnije  u »Službenom glasniku BiH«objavi svoju odluku  staru mjesec dana. No, osim što je ova Odluka koja je praktično stupila  na pravnu snagu  u suprotnosti  sa  zvaničnim stavom vlasti USK, ona je, sudeći po  informacijama  i dokumentaciji koja  je u posjedu  normala.ba, pravno neutemeljena i neprovodiva.

Naime, prema  mišljenjima pravnih stručnjaka  nemoguće je  da  Vijeće ministara  BiH svojom odlukom   kao najviši  izvršni organ države preuzme nadzor nad  privatnim vlasništvom , što objekti«Bira«, »Sedra«  i »Miral«  jesu, (  objekat »Borići«  je u vlasništvu  Grada Bihaća) u  situaciji  kada između  vlasnika ovih objekata  i Međunarodne organizacije za migracije (IOM)  već postoji obligacioni odnos , odnosno  ugovori o iznajmljivanju  prostora za smještaj migranata.

Prema  ovoj odluci , IOM  treba da  preda na privremeno korištenje pomenute privremene prihvatne centre Službi za poslove  sa strancima BiH, iako IOM nije  vlasnik  ovih objekata. U objavljenoj odluci ne piše da li postoji saglasnost vlasnika objekata u kojima su smješteni migranti.

Situacija  je ,  k tome ,  još  kompliciranija kada je riječ o  objektu »Bira« u Bihaću obzirom  da  je Kantonalni   sud  u Bihaću 29.oktobra prošle godine potvrdio rješenje Općinskog suda BIhać  kojim se u pravnoj stvari dva predlagača, Amira Murića i Džane Murić,a protiv d.d. »Bira«  određuje mjera  osiguranja na način da se  vlasniku »BIre«  zabranjuje  da  otuđi, sakrije, opterećuje ili raspolaže do visine potraživanja od 475.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom halama,  i mašinama u objektu »BIre«. Ova zabrana  zabilježena je u Registru zaloga MInistarstva pravde BiH i Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Bihaću i  ona podrazumijeva da  je zabranjena svaka aktivnost  koja mi nanijela štetu predlagačima ove zabrane, Amiru i Džani Murić.

Zbog ovog problema  MInistarstvu unutrašnjih poslova  (MUP) USK  obratila se Jasmina Šarić- Hasanović,advokatica Amira Murića  obzirom da su u dijelu nekretnina  »BIre« smješteni migranti, s tima  da   predmet sudskog osiguravanja potraživanja od 475.000 KM nije tzv.stara  hala u kojoj su smještajni kapaciteti migranata.

–          Svi vitalni objekti od trafostanice, ulaza i portirnice kao i nova hala su predmet osiguranja. Međutim, boravkom migranata se uništava i umanjuje vrijednost osigurane imovine. Kako moj klijent ima informaciju da se iz predmeta osiguranja sudskom mjerom izvozi sirovina, ruše se pomoćni objekti i uslijed smještaja migranata – njihovim korištenjem istog na način suprotan mjeri osiguranja, jer je određena zabrana raspolaganja i korištenja »Biri«  te davanje na korištenje trećim licima, molim vas, da kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova pokušate kroz organe MUPa , putem Prve PU Bihać iznaći rješenje kojim bi se zaštitila osigurana imovina mog klijenta- stoji u pismu advokatice Šarić-Hasanović ministru unutrašnjih poslova USK Nerminu Kljajiću.

U  pismu se navodi i da je Amir Murić  podnio krivičnu prijavu zbog nepostupanja po mjeri osiguranja, MUP USK se sada upoznaje sa tim činjenicama  radi  provođenja službenih radnji – intervencije i sačinjavanja službene informacije o stanju narušavanja imovine koja je predmet sudske mjere.