Dragi Predojeviću, Ranku Došenoviću i Dragutinu Vukši pravosnažnom presudom utvrđene kazne zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz naselja Fajtovci i Naprelje iz jula 1992. godine

Dana 09.05.2019. godine Vrhovni sud Federacije donio je pravosnažnu presudu kojom je na zatvorsku kaznu od 3 (tri) godine osudio Predojević Dragu (1959. godište) iz Laktaša i Došenović Ranka (1958. godište) iz Prijedora, te na kaznu zatvora u od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci Vukša Dragutina (1968. godište) iz Laktaša zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi s članom 22. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ovom presudom Vrhovni sud Federacije je djelomično uvažio žalbe Predojević Drage i Vukša Dragutina i branilaca optuženih Predojević Drage, Došenović Ranka i Vukša Dragutina, te smanjio zatvorske kazne izrečene prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Bihaću od 23.04.2018. godine kojom je prvobitno Predojević Dragi i Došenović Ranku izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a Vukša Dragutinu kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci.

Predojević Drago, Došenović Ranko i Vukša Dragutin su osuđeni što su krajem mjeseca jula 1992. godine, za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine, i to Došenović Ranko i Vukša Dragutin u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, a Predojević Drago u svojstvu pripadnika milicije MUP-a Republike Srpske, zajedno sa drugim neidentifikovanim pripadnicima vojske i MUP-a Republike Srpske, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) IV Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, na način da su u okviru vojne akcije izvođenja civilnog stanovništva, muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz njihovih domova, iz sela Fajtovci i Naprelje, općina Sanski Most i njihovog prisilnog sprovođenja na brdo zvano ”Kisak”, iste postrojili u kolonu po dvojica na putu sa rukama podignutim iznad glave i pognutim glavama, među kojima te prema istima nečovječno postupali tako što su ih, nakon što bi ih prozvali i izdvojili iz kolone, udarali rukama i nogama na kojima su imali vojničke čizme, palicama, puškama, te raznim drugim predmetima po svim dijelovima tijela, nanoseći im snažne tjelesne i duševne bolove i patnje, povrede zdravlja i tjelesnog integriteta.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona od 15.09.2016. godine inicijalno je obuhvaćeno 7 (sedam) lica kojima je stavljeno predmetno djelo na teret. Presudom Kantonalnog suda u Bihaću od 23.04.2018. godine optužbe je oslobođen Došenović Ranko (1966. godište) iz Gradiške, a koja odluka je potvrđena pravosnažnom presudom Vrhovnog suda Federacije od 09.05.2018. godine. U odnosu na lica Ćurguz Boška (1961. godište) iz Gradiške, Ćurguz Simu (1968. godište) iz Gradiške, te Panić Miroslava (1970. godište) iz Gradiške, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je odustalo od krivičnog gonjenja, pa je shodno tome Kantonalni sud u Bihaću donio presudu kojima se optužba u odnosu na navedena lica odbija.

/ Saopćenje Tužilaštva USK/