NEZAKONITU PRAKSU PREDSJEDNIKA SDA SANSKI MOST POTVRDILA AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA BiH Asim Kamber ” u ime Federacije” objavio lične podatke građana na svom blogu, naloženo mu da ih ukloni u roku 15 dana!?

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH svojim rješenjem od 1.avgusta broj UPI 03-1-37-1-22-8 /19 DGL naredila je Asimu Kamberu iz Sanskog Mosta da uništi iz  svog teksta objavljenog na  blogu asimkamber.com dokumente  iz radno-pravnih odnosa Midhata  Dedića i Almire Ališić-Dedić u roku od 15 dana od prijema rješenja i da  Agenciju pismeno obavijesti.

Ovim aktom državna  agencija je dokazala  da je predsjednik SDA Sanski Most i federalni poslanik, suprotno  zakonu, pribavio lične podatke pomenutih  lica i učinio  ih dostupnim  neograničenom broju osoba.

Obradu  i objavu  ličnih podataka Asim Kamber je  izvršio  bez pravnog osnova.

Ovaj dokument Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH pravni je osnov za privatnu  tužbu koja je u pripremi.

Istovremeno je i osnov  za prijavu nadležnom tužilaštvu koja je već upućena.

U članu 193 Krivičnog zakona FBiH, Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka, stoji:

 Službena ili odgovorna osoba u Federaciji koja bez pristanka pojedinca protivno zakonskim uvjetima prikuplja, obrađuje ili koristi njegove osobne podatke ili te podatke koristi suprotno zakonom dozvoljenoj svrsi njihova prikupljanja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Zanimljivo  je na koji  se način, jadno i naivno, branio   predsjednik SDA Sanski Most i izabrani federalni zvaničnik, kako on, inače, sebi tepa.

Kako  stoji u aktu Agencije Asim Kamber je u svom izjašnjenju od 4.marta 2019.godine naveo  da ” u skladu  sa Ustavom  FBiH i Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta  FBiH, kao zastupnik ima pravo i obavezu da otvara sva pitanja koja su značajna za vršenje njegove  funkcije”.

Ispada da su  privatni dokumenti lica koja je federalni zastupnik Asim Kamber pribavio i javno objavio na nezakonit način interes Federacije BiH  a  on sam je svoja prava  i obaveze kojima urniše privatnost građana, podigao na nezapamćen nivo koji bahato nadilazi  sva zakonska rješenja.

Naravno da to nije tačno, što je potvrdila i Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH.

Nezakonita objava  je patološki hir predsjednika SDA Sanski  Most.

Njegov “argument”  da je  nezakonito pribavljanje dokumenata iz radno-pravnog statusa pomenutih lica i njihovo objavljivanje, činio “u ime Federacije BiH” pomenuta državna Agencija nije prihvatila.

Agencija je u dva navrata, stoji u pomenutom rješenju, tražila od Asima Kambera da dostavi informaciju o pravnom osnovu  i svrsi objavljivanje pomenutih ličnih podataka. U oba navrata Kamber je iznevjerio državnu Agenciju i oglušio se.

Osim Zakona o zaštiti ličnih podataka ( “Službeni glasnik BiH broj 49/06,76/11 i 89/11), prekršen je i Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( “Službene novine FBiH” brj 32/01 i 48/11) te član 8. Konvencije  o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli koji imaju jaču pravnu snagu od bilo kojeg domaćeg zakona.

Ukratko, na ovom primjeru  javnost  može najbolje da upozna “lik i djelo” predsjednika  SDA Sanski Most, federalnog zastupnika  i člana Predsjedništva Bakirove  Stranke.

Ovaj je “slučaj” jedan od mnogih primjera zloćudne nezakonite prakse kojoj godinama preko  svog opskurnog bloga i na druge načine  pribjegava Asim Kamber objavljujući  informacije “privatne prirode”  o licima koja ne podržavaju njegovu politiku ili se kritički angažiraju  protiv prakse političke korupcije koju provodi SDA.