NOVA OPTUŽNICA PROTIV BIVŠEG PREMIJERA Hamdija Lipovača optužen po peti put!

Tužilaštvo USK objavilo je petu optužnicu protiv Hamdije Lipovače, bivšeg političara i premijera USK.

Optužnicom se optuženom Lipovači stavlja na teret da je dana 7. januara 2009. godine, u Bihaću, kao službena osoba u svojstvu načelnika Općine Bihać, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti navedene funkcije na način da je, bez prethodno provedenog postupka javne nabavke u kojem bi osigurao da Općina Bihać sačini tendersku dokumentaciju na osnovu koje će moći utvrditi činjenice o pravnom i poslovnom subjektivitetu budućeg poslovnog partnera, činjenice o organizacijskoj i tehničkoj osposobljenosti budućeg poslovnoga partnera za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać, činjenice o mogućnosti izvršenja navedene usluge, te koji postupak bi obezbjedio da ponuđač dostavi garanciju za datu ponudu, za ozbiljnost ponude, za izvršenje posla odnosno za ispunjenje ugovorne obaveze, bez da je prethodno na drugi način osigurao i utvrdio naprijed navedeno, i bez da je osigurao bilo kakve garancije da će usluga koju Općina Bihać plaća biti izvršena, te bez da je osigurao da se u ugovoru precizno navedu obaveze druge ugovorne strane u pogledu rokova izvršenja naručenog posla, načina ulaganja novca od strane druge ugovorne strane i slično, u ime Općine Bihać, svjestan svih gore učinjenih propusta, sa izvjesnom kompanijom Kentrik Europe B.V. zaključio Sporazum za izradu studije izvodljivosti o vodnim resursima Općine Bihać, te istog dana, osnovom plaćanja obaveze preuzete navedenim sporazumom, donio zaključak o prenosu sredstava na osnovu kojeg je služba računovodstva izvršila isplatu novčanih sredstava u visini od 48.944,65 KM, za koju isplatu Općina Bihać nikad nije dobila odgovarajuću protučinidbu, a na koju posljedicu je pristao, na koji način je oštetio Općinu Bihać za iznos od 48.944,65 KM.

Dakle, optuženi je kao službena osoba u Federaciji, povredom zakona, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, uslijed čega je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000,00 KM.