DEMANT PRIVREDNOG DRUŠTVA “ZANNI BH” Posjedujemo sve neophodne dozvole za spalionicu animalnog otpada, potpuno smo apolitični i okrenuti poštovanju zakonitosti, ne želimo biti predmet predizborne kampanje u Bosanskom Petrovcu!

Radi  građenja i održavanja čvrstih prijateljskih  i normalnih odnosa sa građanima Bosanskog Petrovca i u cilju davanja objektivnih, tačnih i provjerljivih informacija u vezi projekta ” spalionice  animalnog i medicinskog otpada” kako  je  u tekstu ” SPALIONICA  U BOSANSKOM PETROVCU  Projekat dizanja iz pepela ili sahranjivanja živih?” nazvan projekat čiji je tačan naziv “Uređaj za termalni tretman otpada na lokalitetu općine Bosanski Petrovac za privredno društvo “ZANNI BH”d.0.0. Lukavac”, molimo vas i tražimo da objavite  naš demant kao i objašnjenje na druga eventualno sporna pitanja i sumnje.

U demantiju dajemo odgovore i razjašnjenja zainteresiranim građanima lokalne zajednice Bosanski Petrovac, općinskim vijećnicima, političkim strankama, administraciji Bosanskog Petrovca, najposlije javnosti Unsko-sanskog kantona, FBiH i BiH.

Krenimo redom.

Javna  rasprava  u okviru procedure dobijanja okolinske dozvole  održana je 10.marta 2020.godine, uz prisustvo oko 60 lica, među kojima su bili i predsjedavajuća OV Bosanski Petrovac, načelnik općine, građani MZ na kojoj se nalazi lokalitet ovog projekta, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja  i zaštite okoliša USK, te predstavnici firmi koje se bave istim ili sličnim djelatnostima. O javnoj raspravi napravljen je zapisnik koji je sačinila predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ovom projektu data je bezrezervna podrška od svih prisutnih sa izuzetkom predstavnika firmi koje se bave istim ili sličnim djelatnostima, što je na skupu ocijenjeno kao ispoljavanje s tavova koji imaju konkurentsku pozadinu.

Ovaj projekat korespondira sa sličnim projektima u zemljama EU koji predstavljaju važan segment u rješavanju pitanja zbrinjavanja ovih i drugih vrsta otpada koji spadaju u kategorije opasnih i neopasnih i njihov rad reguliran je slijedećim evropskim dokumentima :

  • Direktivom 210/75/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 24.studenog  2010.godine o industrijskim emisijama( integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja), Službeni list EU L 334/17.
  • Provedbenom odlukom Komisije EU 2019/2010 od 12. studenog 2019.godine o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za spaljivanje otpada

 

Ovdje ističemo kao bitno da u zemljama EU spalionice opasnog otpada ovog kapaciteta uopće ne podliježu izdavanju okolišne dozvole!

BiH se nalazi u predpristupnoj fazi ulaska u članstvo EU i ona ima obavezu usklađivanja svih svojih propisa iz svih oblasti, pa i iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom sa propisima članica EU.

Ovaj projekat ima snažan doprinos unapređenju sistema upravljanja određenim kategorijama otpada koji predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje, jer se trenutno nalaze razbacane ili po lokalnim ili po divljim deponijama, ili uz vodotoke i saobraćajnice.

Dokumenti koji reguliraju ovu oblast u FBiH su:

  • Zakon o upravljanju otpadom sa podzakonskim aktima
  • Strategija zaštite okoliša FBiH 2008-2018. i u okviru nje Strategija upravljanja otpadom
  • Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017.

Urađena je Studija utjecaja na okoliš (SUO) za projekat “Uspostavljanje i stavljanje  u rad uređaja za termalni tretman otpada na lokalitetu Općine Bosanski Petrovac” koja je urađena u skladu sa odredbama Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Sl.novine FBiH, 19/04)

Projekat  se realizira uz precizne smjernice Zakona o upravljanju otpadom u FBiH sa ciljem sprečavanja zagađivanja i smanjena posljedica po zdravlje ljudi i okoliš na način koji osigurava:

  • minimalno nastajanje otpada i svođenje opasnih komponenti na minimum
  • smanjenje otpada po količini
  • tretiranje otpada na način da osigurava povrat tvorivog materijala iz njega
  • spaljivanja ili odlaganja na odlagališta na okolišno prihvatljiv način onih vrsta otpada koji ne podliježu povratu sastavnica, ponovnoj upotrebi ili proizvodnji energije

Zakonom je predviđena izrada Plana prilagođavanja (PP) upravljanja otpadom za deponije komunalnog otpada ,a u ovom Planu je predviđena i izgradnja spalionice animalnog otpada.

Općina Bosanski Petrovac  izradila je svoj Plana prilagođavanja (PP) upravljanja otpadom za deponije komunalnog otpada koji je prihvaćemn od strane Federalnog  ministarstva okoliša i turizma (Rješenje o odobravanju Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za odlagalište komunalnog otpada na lokacijama “Vaganac”, broj:UP-I 05/2-23–11-44/13 od12.04. 2013.godine)

Naša studija utjecaja na okoliš za projekat uspostavljanja i stavljanja u rad uređaja za termalni tretman otpada izrađena je u skladu sa svim gore pomenutim dokumentima.

Primjedbe jedne političke stranke da je studija napisana tako da se obmane javnost neutemeljena je i nekorektna; na javnoj raspravi prezentiran je kompletna dokumentacija i izvedene procedure, dokumentacija i legislativa su provjerljivi.

Primjedba da spalionica nije u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša  ni sa federalnim planom upravljanja otpadom , jer su ova dva dokumenta istekla te da treba težiti  jedinstvenom rješavanju spalionice otpada  opasnih materija za cijelu FBiH ne stoji. Ovaj projekat je u skladu sa pomenutom strategijom i planom, a dodatno potvrđen  u odobrenom Planu prilagođavanja upravljanja otpadom za deponije komunalnog otpada Općine Bosanski Petrovac.

Primjedba odnosno sumnja o potrebi izgradnje spalionice animalnog otpada i drugim opasnim otpadima kako se navodi u studiji je suvišna. Naime, Općina je prema pomenutom Planu prilagođavanja upravljanja otpadom za deponije komunalnog otpada Općine Bosanski Petrovac dužna izgraditi spalionicu animalnog otpada gdje će se u procesu spaljivanja vršiti i spaljivanje drugih vrsta opasnih otpada poput medicinskog, farmaceutskog itd. Spaljivanje isključivo animalnog otpada  bio bi potpuno nerentabilan projekat za investitora.

Općina Bosanski Petrovac dobila je Rješenje  o prethodnoj vodnoj saglasnosti od 11.01. 2016.godine od strane Agencije za vodno pordručje Sliv  rijeke Save za sanaciju postojeće komunalne deponije “Vaganac”.

Investitor spalionice animalnog i drugog  opasnog otpada, odnosno privredno društvo “ZANNI BH” D.O.O Lukavac, u obavezi je da od iste Agencije pribavi prethodnu vodnu saglasnost za zahvatanje vode i ispuštanje sanitarnih otpadnih voda iz pratećih objekata deponije i procedura dobijanje pomenutog doukumenta je u toku.

Pitanje monitoringa zraka detaljno je opisano u Studiji upravljanja okolišom sa rigoroznim kontrolama na temelju Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta  zraka  i  definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH, 01/12 i 09/16).

Takođe,na sva pitanja u vezi spaljivanja otpada i kontaminiranosti pepela, probna mjerenja emisije štetnih polutanata te načina rada postrojenja preko agregata i na dizel gorivo, radnoj snazi, referenc-listi o ovim postrojenjima, tehničkim podacima spalionice i druga eventualna pitanja spremni su dati precizne i pouzdane odgovore.

Na kraju ističemo da smo Općini Bosanski Petrovac uputili Pismo namjere 22.10.2019.godine na temelju zaključaka sa zajedničkog sastanka 27.avgusta iste godine.

Tada  smo općinsku administraciju upoznali da želimo na  predmetnoj lokaciji instalirati  moderno i po okoliš najprihvatljivije rješenje poznatog svjetskog proizvođača  ove vrste opreme “ZANNI GROUP” , Monheim iz Njemačke.

Projekat podrazumijeva izgradnju pratećih sadržaja kao što je montažni objekat cca 400 kvadratnih metara za spaljivanje i privremeno skladištenje  sa rashladnim uređajima, manipulativni plato, prateća innfrastruktura itd. Za realizaciju projekata nephodano je zemljište površine 3000 kvadratnih metara koji imamo namjeru iznajmiti  na pet godina sa daljom mogućnošću njegove kupovine.

 

Općinsko vijeće je 30.oktobra 2019.godine donijelo Zaključak o prihvatanju Pisma namjere preduzeća “ZANNI BH” d.o.o Lukavac .

Zaključak je objavljen u Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac.”

 

“ZANNI BH” D.O.O. LUKAVAC