SLUČAJ “MAHMUT JUKIĆ” Od sumnjive potvrde Više tehničke škole stare 30 godina do doktorata ekonomskin znanosti

Mahmut Jukić,  direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Unsko-sanskog kantona u dva mandata, kadar SDA, prije 22 godine nezakonito je zasnovao radni odnos u državnoj službi bez odgovarajuće stručne spreme, na osnovu sumnjive potvrde o završenoj višoj školi.

Takav zaključak slijedi iz detaljne informacije KUIP USK  koja je provjeravala  diplome svih uposlenika, jer je to naložila Vlada USK u oktobru 2019.godine nakon otkrivanja afere “Diploma”.

Mahmut Jukić je danas  doktor ekonomskih znanosti  i aktuelni kandidat SDA za načelnika općine Bosanski Petrovac  na predstojećim Lokalnim izborima u BiH 15.novembra 2020.godine. Njegov karijerni uspon započeo  je  sumnjivom potvrdom više škole.

 

Pogonski inžinjer 

Jukić se zaposlio u Kantonalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku, izbjegle i raseljene osobe 12.juna 1998.godine i odmah imenovan za načelnika Odjeljenja izbjegla i raseljena lica.

Umjesto originalne diplome visoke stručne spreme, Jukić je priložio potvrdu Više tehničke škole u Bihaću da ima zvanje inžinjera mašinstva-VI stepen. To je prijeratna dvogodišnja škola, a “nediplomirani” inžinjeri, bez onog “dipl.ing” ,  imali su prefiks “pogonski”.

Potvrda nosi broj 02-194/1990. i datum 31.januar 1990.godine.

Iako je za  poziciju načelnika Odjeljenja izbjegla i raseljena lica morao imati visoku stručnu spremu i druge uslove iz  tadašnjeg Zakona o radnim odnosima, Jukić je odlučio  da  iskuša  sreću sa potvrdom, pa šta bude.

Posrećilo mu se.

KUIP USK je aktom broj UP-118-38-11447/19-1048-029  od 2.decembra 2019.godine zatražila od Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihaću kao pravnog sljednika Više tehničke škole da se izvrši provjera vjerodostojnosti obrazovne isprave  državnog službenika Mahmuta Jukića izdate na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Kako Tehnički fakultet  nije duže  od 60 dana  odgovarao  na upravni akt, KUIP USK je poslao  urgenciju 3.februara 2020.godine.

Konačno, 19.februara  stigla je obavijest Tehničkog fakulteta od 17.februara 2020.godine  sa prilogom, Obrascem broj I koji služi za utvrđvanje  vjerodostojnosti diplome stečene na visokoškolskoj ustanovi.

U rubrici Priloga “Prethodno stečeno obrazovanje” pisalo je “Univerzitet “Đuro Pucar Stari”, Viša tehnička škola Bihać, VŠS-VI stepen”.Međutim, nigdje nije upisan broj i datum diplome državnog službenika Mahmuta Jukića.Vjerovatno  bi menadžment ovog Fakulteta  naveo broj i datum izdavanja diplome Više tehničke škole da je imaju u matičnoj evidenciji.

 

Mašinski fakultet Banja Luka – ne znaju Mahmuta

 

KUIP USK  potom 21.februara 2020.godine traži od Ureda za zajedničke poslove Vlade USK, preciznije, od Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima, da se za državnog službenika Mahmuta Jukića dostavi  diploma kojom je 12.juna 1998.godine zasnovao radni odnos.

Dana 3.marta 2020.godine Vladin sektor dostavio je obavijest da je  Jukić zasnovao  radni odnos 12.juna 1998.godine sa potvrdom Više tehničke škole u Bihaću iz 1990.godine kao inžinjer mašinstva-VI stepen.

Dan kasnije KUIP pisanim aktom  traži od Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, provjeru stečene diplome za svog državnog  službenika Mahmuta Jukića na prijeratnom Univerzitetu Đuro Pucar Stari, Viša tehnička škola Bihać, budući da je Univerzitet u Banjoj Luci pravni sljednik “Đure Pucara”.

Uz zahtjev šalju i kopiju potvrde o stečenoj stručnoj  spremi-VI stepen koju je Jukić svojevremeno priložio umjesto originalne diplome.

Dana 10.marta 2020.godine stiže obavijest  Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci.

“Mahmut (Arif) Jukić, rođen 4.7.1966.godine u Bosanskom Petrovcu nije upisan u matičnu evidenciju koju posjeduje Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, o završenom studiju Više Tehničke škole u Bihaću, Univerziteta Đuro Pucar Stari u Banjoj Luci”.

Slijedećeg dana Jukićev nadležni rukovodilac, direktor KUIP USK Šerif  Kosatica  sačinio  je službenu zabilješku o  ovom slučaju. U njoj piše da je državnom službeniku Mahmutu Jukiću  dat rok od sedam dana da dostavi dokaze o završenom VI stepenu stručne spreme.

Jukić u prepisci benevolentno upoznaje direktora  Kosaticu  da se  personalna dokumentacija, odnosno dokazi o sticanju više stručne spreme, kao i matična knjiga  nalaze na Tehničkom fakultetu u Bihaću, te da KUIP treba da piše Tehničkom fakultetu i traži šta joj treba. Drugim riječima, on, Mahmut Jukić, “nema ništa stim”.

Prema postojećoj dokumentaciji  i zakonskoj regulativi, međutim, Mahmut Jukić je  nezakonito zaposlen tog 12.juna 1998.godine, a činjenica da je odmah postao i šef odjeljenja dodatno osvjetljava tipično stranačko kadroviranje u svježem  poratnom krajiškom vremenu. Naime, prema tada važećem Zakonu o radnom odnosu i plaćama službenika organa uprave u FBiH (“Službene novine FBiH” broj 13/98) radno mjesto načelnika odjeljenja je rukovodno radno mjesto,a za rukovodećeg službenika može se postaviti lice sa visokom stručnom spremom, položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

 

Činjenice neumoljivo govore protiv državnog službenika Mahmuta Jukića-niti je imao diplomu VSS, niti položen stručni ispit, niti  radni staž.

Imao je samo potvrdu o višoj školi, koja mu je, uz stranačku legitimaciju, širom otvorila vrata državne službe.

Famozna potvrda  Više tehničke škole u Bihaću  iz 1990. godine kojom je državni službenik Mahmut Jukić “pravdao”  ne samo svoju visoku inspektorsku platu, nego i direktorske  mandate  na čelu KUIP USK , 30 godina od izdavanja i 22 godine otkako leži u Jukićevom radnom dosjeu, još uvijek nije supstituriana orginalnom diplomom.

 

 

Da nije bilo afere “Diploma” vjerovatno nikada javnost ne bi ni saznala da se direktor KUIP USK  na važnu rukovodeću poziciju probio stranačkom legitimacijom i prijeratnom , vjerovatno sumnjivom, potvrdom više škole.

 

Doktorat iz Mostara

 

U međuvremenu, Mahmut Jukić nije gubio vrijeme.

Godine 2000. diplomirao  je na Tehničkom fakultetu u Bihaću, očito  na osnovu  famozne potvrde   Više  tehničke škole.

Naredne godine  zaposlio se u KUIP USK i tu je  za 19 godina “odradio” dva stranačka direktorska mandata a između mandata  bio šef inspektorata. Direktorska plata nije  bila ispod 3000 KM.

 

 

Prošle godine Mahmut Jukić je doktorirao  na Univerzitetu modernih znanosti-CKM u Mostaru na  tezi ” Razvoj modela iskorištenja energetskih potencijala komunalnog otpada.

Danas  je on doktor društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija, znanstvena grana Održivi  razvoj. Nakon doktoriranja  Jukić pokušava uporno preko stranačkih prijatelja da sebe  instalira u krajišku univerzitetsku akademsku  zajednicu, konkretno na Visoku zdravstvenu školu.

A sve je počelo sa potvrdom Više tehničke škole iz 1990. godine o VI stepenu stručne spreme koja je  sudbonosno “ucrtala” funkcionersku i naučnu  karijeru direktora Mahmuta Jukića.

Ili da budemo precizniji, potvrdom o navodnoj stručnoj spremi VI stepena.

Naime, nadležni organi tek trebaju  utvrditi o kakvoj se potvrdi radi.

Jer, prema nezvaničnim, ali pouzdanim  informacijama, potvrda  koja je “proslavila”  direktora Mahmuta Jukića i dokumentacija koja bi mogla da potvrdi njenu vjerodostojnost ne nalaze se na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Pitanje je, uopće, gdje su. Da li je prava adresa, navodno Arhiv USK ili neka treća “destinacija” ili  tih dokumenata uopće i nema?