SLUČAJ “DISPLEJ U SANSKOM MOSTU” Zašto Tužilaštvo USK duže od pola godine “provjerava navode”, je li šefica Općinske službe za prostorno zloupotrebila ovlasti ili položaj u korist “Fabulara” Mirze Kambera?

 

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona odgovorilo je 2.oktobra  na upit našeg portala u kojoj je fazi slučaj „Displej u Sanskom Mostu“ koji je bh javnosti poznat punih 18 mjeseci. Dakako radi se o displeju od posebnog političkog interesa.

Pitali smo slijedeće:

Takođe Vas molim za informaciju šta je sa istragom u vezi slučaja “Displej” u Sanskom Mostu; slučaj se veže za Mirzu Kambera i druga lica iz Općine Sanski Most. Policija je zadokumentovala određeno krivično djelo, ali  daljnjih informacija o ovoj istrazi nema.

 

A odgovor  je bio kratak i očekivan- navodi  o počinjenom krivičnom djelu  su u fazi provjere.

Istrage još i nema.

 

 

Ovo je opći  obrazac  „diplomatske“ komunikacije  između tužilačkih portparola i novinara.

Portparoli su službena transmisija  do tužilaca  koji su „ u poslu“.

Niko nije zaposleniji od njih, a u stvari niko i nema pravu kontrolu i sliku šta rade.

Više od 80 njih “vodi istrage” iz kancelarija, igra video igrice i ispija kafe.

Ponešto se i uradi.

Bihaćka portparolka  Irena savjesno obavlja svoj posao, ali problem ostaje.

Navode jednog vrlo jednostavnog predmeta kantonalni tužioci  provjeravaju punih šest mjeseci.

Tužioci imaju diskreciono pravo da istražne predmete  rade neograničeno dugo i da ih niko ništa ne pita, jer mogu postati nervozni.

Ovo tvrdimo jer su policijski istražitelji, prema nezvaničnim ali pouzdanim informacijama, još u februaru signirali  Izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama u ovom „političkom“ slučaju.

Službeni odgovori  iz tužilaštava sa formulacijom o „provjerama navoda“  u praksi znače da  nadležni tužilac „nije ni pogledao spis“.

Sasvim je nešto drugo, kakav stiže službeni odgovor.

Sporazum o “duplom” električnom brojilu

Podsjećamo, prije 18 mjeseci policija je otkrila  da Mirza Kamber, sin federalnog zastupnika SDA Asima Kambera i vlasnik LED-displeja  instaliranog na Trgu oslobodilaca  u parku ispred općinske administracije, „posuđuje“ električnu energiju od JP RTV Sana.

Mlađi Kamber je  ovaj posao organizirao preko Udruženja građana „PlanB“ čiji je predsjednik, a predsjednik Skupštine  Said Midžan, direktor JP Gradska dvorana i član SDA.

 

Mirza Kamber: Struja  “iz komšiluka”

 

Saglasnost  za „posuđivanje“  električne energije  Kamberu je dala  direktorica ovog javnog preduzeća Suada Jakupović zaključivanjem Sporazuma o suradnji  od 20.marta 2018.godine .  „Stranački“ displej  priključen na tuđe električno brojilo počeo je rad u maju 2018.godine,a moguće  i godinu dana ranije.

Ispostavilo se da JP  EP BiH, odnosno  električari Elektridistribucije Sanski Most nisu imali pojma o neovlaštenom  prikopčavanju  na tuđe mjerno mjesto.

 

“Put” do električnog brojila RTV Sana

 

Oni su kontrolom 18.februara 2019.godine  i aktom od 1.aprila iste godine ustanovili  da se LED- displej Mirze Kambera napaja preko mjernog mjesta  JP RTV Sana, te da se ne radi, obratite pažnju,  o neovlaštenoj potrošnji, nego „nepravilnostima u isporuci električne energije“.

Fadil Novalić bi to formulirao ovako „nije se on neovlašteno prikopčao na tuđe električno brojilo, nego su ga zamolili da to uradi“.

 No, potpuno je jasno da je vlasnik „stranačkog“ displeja, sin tadašnjeg predsjednika SDA  Sanski Most, umjesto  da  odmah legalno obezbijedi  vlastito  mjerno mjesto i električno brojilo, godinu dana „kraduckao“  struju preko električnog brojila javnog preduzeća.

Nadzorni odbor JP RTV Sana nije znao ništa o „privatnom“  Sporazumu o suradnji  između  Udruženja „Plan B“ koga je zastupao  Mirza Kamber i JP RTV Sana koga je zastupala direktorica Jakupović.

To je potvrdila članica Nadzornog odbora RTV Sana Amela Unkić, zaposlenica u Općini Sanski Most i policiji izjavila  kako smatra da se radi o nezakonitom korištenju električne energije.

Uostalom,  pripajanje LED-displeja na električno brojilo državnog preduzeća  izvršeno je polutajno, diskretno, uz obostranu šutnju o tzv. fer suradnji koja se navodi u famoznom Sporazumu.

Šta je podrazumijevala „fer suradnja“ i u čemu se ogledala nigdje nije niti obrazloženo,niti prezentirano, niti će se kada saznati.

Zna se samo  da su računi za struju JP RTV Sana bili značajno veći, ali „šta ima veze“, zar ne.

Slučaj  „Displej u Sanskom Mostu“   ima  i vrlo zanimljiv   nastavak .

Zloupotreba položaja ?

Naime,  Mirza Kamber je kao odgovorno lice  Udruženja „Plan B“ potpisao godišnji Ugovor o zakupu zemljišta  za LED –displej 23.februara 2017.godine sa  državnom službenicom u Općini Sanski Most Edisom Kumalić, po ovlaštenju općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića (SDA) po kome je na ime zakupnine plaćao  58,50 KM mjesečno.

U međuvremenu, mlađi Kamber  ciljano registrira  svoje privatno d.o.o „Fabular“  koji se  potom  pojavljuje kao  zakupac  općinskog zemljišta za LED-displej.

 

 

Udruženje „Plan B“  dobro je  poslužilo u prvoj fazi da se  displej „ukopa“ .

U novom , ispostaviće se  spornom, Ugovoru   o zakupu zemljišta  od  25.maja 2018.godine između Općine Sanski Most zastupane od strane državne službenice Edise Kumalić kao zakupodavca, po ovlaštenju načelnika    i “Fabulara” zastupane po Mirzi Kamberu kao zakupcu na godinu dana, sin federalnog zastupnika Asima Kambera  za korištenje 6, 24 kvadrata u gradskom parku dobio je  mjesečnu zakupninu  od 37,44 KM ili sa PDV-om 43,81 KM što je u skladu sa Odlukom o privremenom korištenju javnih površina općine Sanski Most.

No, ovdje se pojavljuju (ozbiljne ?) sumnje u zloupotrebu ovlasti od strane odgovornog lica u Općini Sanski Most Adise Kumalić. O čemu se, zapravo radi?

Općinsko vijeće Sanski Most je u septembru 2017.godine reguliralo  pitanje davanja  javnih površina  u zakup, tako  da se  raspisuje javno nadmetanje  za dodjelu prostora za tzv. slobodnostojeće reklamne panoe (LED- displeje)  a  zainteresirani putem pismene ponude na osnovu kriterija iz javnog oglasa  objavljenih  u dnevnom listu ili na web stranici Općine Sanski Most konkuriraju  za dodjelu javne površine.

U konkretnom slučaju javnog oglasa nije  bilo(!?), a  d.o.o. Fabular je potpisao pomenuti  ugovor  sa Općinom Sanski Most  o zakupu javne površine na godinu dana. Drugi zainteresirani zakupodavci nisu imali šanse.

Općinska služba za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša kojoj je na  čelu državna službenica Edisa Kumalić obrazložilo je ovakav epilog pozivajući se na član 22, stav 1 Odluke o privremenom korištenju javnih površina po kome već POSTOJEĆEM  korisniku javne površine može  se produžiti korištenje javne površine ukoliko nema dugovanja prema zakupodavcu,odnosno Općini Sanski Most.

Iako ovo objašnjenje zvuči logično i razumno, postoji tu jedna bitna „“kvaka“ koju je  državna službenica (ne)namjerno previdjela.

Naime, prvi ugovor o zakupu Općina  je  napravila  sa pravnim licem Udruženje građana „Plan B“,a drugo sa pravnim licem d.o.o. „“Fabular“  (Agencija za reklamu i propagandu,obradu podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima). Ova dva pravna lica povezuje  Mirza Kamber kao odgovorno lice.

 

 

Moglo bi se pomisliti i zaključiti da postoji  osnovi sumnje ili sumnja da je šefica Općinska služba za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Edisa Kumalić, po ovlaštenju načelnika, zloupotrebom ovlasti ili položaja omogućila Agencija za reklamu i propagandu,obradu podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima „Fabular“ zakup javne površine bez zakonom provedene procedure a na štetu drugih pravnih subjekata koji su eventualno mogli dobiti ovu javnu površinu.