PRIMJEDBA NA JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE FARMACEUTSKIH USLUGA SA POZITIVNE LISTE LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA

Primjedba na Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje farmaceutskih usluga za izdavanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju posebnim programom u 2019.godini.


Poštovani,

Federalna Komora magistara farmacije i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, na zahtjev i u cilju zaštite interesa, dostojanstva i prava na rad svojih članova, upućuje primjedbu na način realizacije Javnog poziva za dostavu ponuda za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova broj 04-1420-1545-2/18 od 13.12.2018.godine  i to konkretno na Aneks 11 koji se odnosi na Izjavu oo prihvatanju utvrđene vrijednosti  jedinice farmaceutske usluge u periodu 01.01.-31.12.2019. godine, kao i Aneks 10 odnosno Izjavu o prihvatanju nacrta Ugovora o pružanja farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa pozitivne liste Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u kojem je u članu 8 Ugovora naznačeno da su “Ugovorne strane su saglasne da je cijena naknade za izdavanje lijekova na recept 1,00 KM sa PDV-om po receptu”.

Kompletan dopis možete pogledati u nastavku:

ZZO TK -page-001

 

ZZO TK -page-002